از حامیان همیشگی آرزو که نخواستند اسم شریفشان درج شود و همیشه یار و یاور موسسه بوده و هستند ۲۲بسته گوشت قربانی جهت توزیع بین خانواده نیازمند سرطانی به ارزش ریالی۱۸.۰۰۰.۰۰۰ریال به موسسه اهدا نمودند. از خداوند منان برای این خیر بزرگوار آرزوی سلامتی و تندرستی را داریم. اجرکم عندالله