با استعانت از الطاف بی کران خداوند متعال و با مسئلت طول عمر با عزت و برکت برای جنابعالی، سپاس و تقدیر از عملکرد قابل توجه شما در امر اشاعه فرهنگ کمک به نیازمندان جامعه و ارائه رهنمودهای موثر در خصوص پیشبرد اهداف عالیه موسسه را ابراز می نماییم. امیدواریم در سایه پروردگار متعال موفقیت های روز افزون جنابعالی در حوزه پزشکی و خدمت به خلق را شاهد باشیم.
برخود فرض دانسته ایم با اهدای این لوح ذره ای از زحمات حضرتعالی را جبران کرده باشیم. باشد در تمام مراحل زندگانی موفق و کامیاب باشید.
? پوشش دکتر اسماعیلی نمادی برای فرهنگ سازی حفاظت در برابر ویروس کرونا می باشد ?