عید قربان فرصتی بزرگ در راستای ترویج فرهنگ کمک به مستمندان و همنوعان به عنوان یک سنت دینی و یک وظیفه اخلاقی است که در این روزهای کرونایی و با توجه به وضعیت اقتصادی بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس طبق سنت دیرینه موسسه آرزو با کمک خیرین بزرگوار گوشت قربانی اهدا شده بین نیازمندان و مددجویان تحت پوشش آرزو توزیع شد.

حمید خدادوست مدیر عامل موسسه آرزو نیز فرصت را مغتنم شمرده و با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایجاد فاصله اجتماعی شرحی از عملکرد موسسه را به سمع حاضران و مددجویان رساندند.

بسته های گوشت قربانی
شرح علمکرد موسسه توسط مدیر عامل موسسه آرزو