سان آی ایمانزاده خیر خردسال آرزو مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب آرزو واریز نمود. خداوند همیشه حافظ و نگهدارش باشد و آرزوی سلامتی برای این عزیز و خانواده محترمشان از درگاه احدیت مسئلت می نماییم.