ویروس‌های کرونا خانواده بزرگی از‌ ویروس‌ها هستند که می‌توانند حیوانات و انسان‌ها را بیمار کنند. از آنجایی که ویروس کرونا شدت واگیری بسیار بالایی دارد، ضروری است همه آحاد و افراد جامعه از ماسک های تنفسی استفاده نمایند. در این صورت میزان ابتلا به شدت پایین آمده و کنترل شیوع بیماری منحوس کرونا ممکن و میسر می گردد.

طرح بنر الصاق شده بر روی درب ورودی موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرزو