موسسه آرزو همواره به آشکار سازی شفافیت مالی، خود را ملزم میداند و معتقد است دانستن حق مردم است . میزان درآمد و هزینه موسسه در سال سه ماهه اول  99  در فروردین ماه  171.636.500 ریال در اردیبهشت ماه 272.481.000 ریال در خرداد ماه 511.949.500 ریال جمع کل 956.067.000 ریال و هزینه پرداخت اعانات و کمک به بیماران و سایر هزینه ها در راستای اهداف موسسه در فروردین 192.387.508ریال در اردیبهشت ماه 246.604.935 ریال و در خرداد ماه 320.869.205 ریال که جمعا 759.861.648 ریال میباشد .

– میزان کمکهای غیرنقدی خیرین محترم در سه ماهه اول سال 99 مبلغ  365.000.000 ریال می باشد .