کز کار خلق یک گره بسته وا کند
صدها فرشته باشه برآن دست می زند
حامی بزرگوار آرزو آقای بهرام کریم زاده ۵کیلو گوشت قربانی به ارزش ریالی ۴.۵۰۰.۰۰۰ریال و ۹۹۰.۰۰۰ ریال نقدی به بیماران و کودکان سرطانی آرزو اهدا کردند. از خداوند منان آرزوی سلامتی برای این خیر بزرگوار داریم.