ره نیک مردان آزاده گیر، چو ایستاده ای دست افتاده گیر
مریم و مهلا شکاری دو خواهر حامی آرزو میزان ۷/۵ کیلو گوشت به ارزش ریالی ۷.۱۲۰.۰۰۰ ریالی به موسسه آرزو اهداکردند. برای این دو خواهر عزیز و خانواده محترمشان آرزوی سلامتی و سعادتمندی از خداوند متعال خواهانیم.