در مواردی مشاهده شده است مردم بزرگوار قلکهای آرزو را در دست دارند و نمایندگان موسسه هنوز به ایشان مراجعه نکرده است. ضمن آرزوی قبولی احسانات شما عزیزان به اطلاع میرساند درصورت پر شدن قلکهای خود با تماس به موسسه اطلاع دهند و درصورت تمایل میتواننند شخصاً مراجعه کنند. بدیهی است نماینده آرزو دارای کارت شناسایی معتبر از سوی موسسه است و جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اشخاص غیرمسئول و فرصت طلبی ، از نماینده موسسه آرزو کارت شناسایی درخواست نمایید و بعد قلکها را تحویل دهند.