گروه دانشجویی لبخند خدا 2 بسته ارزاق به مبلغ 2.000.000 ریال

خیر بینام 10قطعه مرغ و 10عدد روغن مایع به مبلغ 3.100.000 ریال