خانم صفیه علوی تشک و لحاف و لباس بچه گانه دخترانه به ارزش ریال 10.000.000 ریال

خانم بینام 12بسته گوشت قربانی و 12 عدد نان بربری به مبلغ 18.000.000 ریال

خانم زهرا شکرزاده 9کیلو گوشت قربانی به مبلغ 8500000 ریال اهدا کرده است .

آقای بینام 7قطعه مرغ به مبلغ 1.300.000 ریال

آقای بینام 12بسته گوشت قربانی و 12 بسته برنج به مبلغ 4.040.000 ریال

خیر بینام گوشت قربانی 14 کیلو به مبلغ 12.000.000 ریال

آقای رنجبر ارزاق به مبلغ 3.000.000 ریال