آقای رامین دروگر 18بسته برنج و 18 بسته نیم کیلویی گوشت قربانی به ارزش ریالی 1.500.000 ریال