گروهی از دانشجویان بنام گروه لبخند خدا که همواره در کمک به بیماران کودکان سرطانی آرزو پیشقدم بودند، در یک اقدام خیرخواهانه دوبسته سبد کالایی ( ارزاق کامل) به ارزش ریالی۲.۰۰۰.۰۰۰ریال تقدیم بیماران تحت پوشش آرزو کردند.ب رای این دانشجویان عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی و تحصیلی و نهایت سپاس و قدردانی و تداوم همکاری را با موسسه آرزو را داریم . اجرشان با خداوند منان