وقتی صبحت از بچه ها می شود شاید ابتلا به سرطان یکی از آن مسائلی باشد حتی به آن فکر هم نمی کنیم امام متاسفانه این بیماری سالیانه کودکان بسیاری را در آغوش دردناک می فشارد.

وقتی حرف از بچه ها می شود. معمولا همه ما به یاد شیطنت ها وجنب و جوش های کودکانه می افتیم ودنیایی پر از شادی ونشاط در ذهنمان مجسم می شود.

اما دنیای کودکان همیشه به زیبایی که ما تصور میکنیم نیست گاهی دنیای آنان پراز سختی دردهایی است که روح معصومانه شان را آزرده می کند ودل هر انسانی را به درد می آورد.

سرطان بیماری است که بیشتر مردم تصور می کنند مختص بزرگسالان است,امام این بیماری به شکل بی رحمانه ای سالانه کودکان بسیاری را درجهان در آغوش دردناک خود می کشد.