کمک های غیر نقدی در مردادماه 99 09 مرداد 1399

کمک های غیر نقدی در مردادماه 99

نورا صنعتی 6 قطعه مرغ به ارزش 1.800.000 ريال

کمک های غیر نقدی
کمکهای غیر نقدی در فروردین 99 31 فروردین 1399

کمکهای غیر نقدی در فروردین 99

آقای رامین دروگر 18بسته برنج و 18 بسته نیم کیلویی گوشت قربانی به ارزش ریالی 1.500.000 ریال